Financiële Verantwoording

KICOBA is een zgn. vermogensfonds. Het vermogen wordt uitsluitend en alleen gebruikt om aan de doelstelling van de stichting te voldoen. Wettelijk is dan een resultatenrekening met toelichting daarop verplicht. Deze volgen hieronder:

Grondslag voor waardering Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden alleen opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar 2019 wordt, in positieve zin, grotendeels beïnvloed door een stijging van de effectenmarkt ultimo 2019 waardoor het verlies van 2018 meer dan goed wordt gemaakt.

Conform het beleidsplan van de Stichting Kicoba wordt het gerealiseerd rendement in enig jaar, het jaar daarop uitgegeven. Met hierbij de aantekening dat eerst het verlies van 2018 wordt gecompenseerd.

Echter de vermogenspositie van de Stichting Kicoba is dusdanig sterk dat ook dit jaar onze vaste contracten en toezeggingen kunnen worden nagekomen.

Onze steun ging in 2019 voornamelijk uit naar de volgende projecten:

Crisisopvang Khaya Lihle t.b.v. het Project Catch in Zuid Afrika.

S2T Stichting Thuis en Toekomst bedoeld voor 30 studie beursjes voor plattelandsmeisjes in Sri Lanka.

Care Lanka, Metta DAycare, t.b.v. salaris leerkrachten dagopvang en begeleiding geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Sri Lanka

Stichting Chica t.b.v. leermiddelen en ondersteuning bouw van een school in Oeganda

Dit kwam mede door donaties van de Eiercentrale te Purmerend en de Kringloopwinkel De Groene Ezel te Heemskerk en vele particuliere giften. 

Ook werden inkomsten verkregen via activiteiten zoals Lezingen bij Vrouwen van Nu, Yoga in de duinen, activiteiten door kinderen van OBS De Zeester te Beverwijk etc.