Financiële Verantwoording

KICOBA is een zgn. vermogensfonds. Het vermogen wordt uitsluitend en alleen gebruikt om aan de doelstelling van de stichting te voldoen. Wettelijk is dan een resultatenrekening met toelichting daarop verplicht. Deze volgen hieronder:

Grondslag voor waardering Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden alleen opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar 2018 wordt voor een groot deel in negatieve zin beïnvloed door een daling van de effectenmarkt.

Conform ons beleidsplan wordt het gerealiseerde rendement het jaar daarop uitgegeven.

Voor 2019 wordt door deze daling onze doelstelling sterk beïnvloed.

We blijven echter onze vaste contracten en toezeggingen nakomen.

Gelukkig waren de donaties in 2018 voldoende om deze doelstelling te behalen. 

Dit kwam o.a. door giften van Fonds Eiercentrale, Books4life en vele particuliere giften.

Daarbij was een donateur die n.a.v. hun beider verjaardag ons een fors bedrag schonk.

Ook werden inkomsten verkregen via activiteiten zoals lezingen bij Vrouwen van Nu, yoga in de duinen en een schoolproject van kinderen van OBS De Zeester uit Beverwijk.

Projecten

In 2018 hebben we de volgende projecten ondersteund:

Crisisopvang Khaya lihle t.b.v. het Project Catch in Zuid-Afrika. 

S2T Stichting Thuis en Toekomst bedoeld voor 30 studiebeurzen voor plattelandsmeisjes in Sri Lanka.

Care Lanka, Metta Daycare t.b.v. salaris leerkrachten dagopvang en begeleiding geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Sri Lanka.

Stichting Chica t.b.v. leermiddelen en ondersteuning bouw van een school in Oeganda.