Financiële Verantwoording

KICOBA is een zgn. vermogensfonds. Het vermogen wordt uitsluitend en alleen gebruikt om aan de doelstelling van de stichting te voldoen. Wettelijk is dan een resultatenrekening met toelichting daarop verplicht. Deze volgen hieronder:

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Kicoba, gevestigd te Heemskerk, bestaan voornamelijk uit het (in-)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, waar ook ter wereld, op het gebied van gezondheidszorg en scholing zonder onderscheid te maken naar ras, politiek of geslacht.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad van de jaarverslaggeving.


Baten en Lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar 2020 wordt in grote mate bepaald door een stijging van de effectenmarkt aan het einde van het jaar 2020. Dit ondanks een forse aderlating van de effectenmarkt gedurende het jaar 2020 veroorzaakt door de Corona pandemie.

Ook dit jaar was de vermogenspositie weer van dien aard dat onze vaste contracten en toezeggingen konden worden nagekomen.


De steun in 2020 ging voornamelijk uit naar de volgende projecten:
– CRISIS opvang Khaya Lihle t.b.v. Project Catch in Zuid Afrika.
– S2T Stichting Thuis en Toekomst: bedoeld voor 30 studie beursjes voor plattelandsmeisjes in Sri Lanka.
– Care Lanka, Metta Daycare: t.b.v salaris leerkrachten dagopvang en begeleiding geestelijk en lichamelijk gehandicapten kinderen in Sri Lanka.
– Stichting Chica: t.b.v. leermiddelen voor schoolgaande kinderen in Oeganda.
– Straatkinderen Kathmandu: een eenmalige bijdrage voor voedselpakketten ivm de ook in Nepal heersende Corona pandemie

Ons werk werd mede mogelijk gemaakt door donaties van de Eiercentrale te Purmerend, de Kringloopwinkel
De Groen Ezel te Heemskerk en het Marieke Bevelanderhuis te Utrecht.
Verder door donaties van vele particulieren.