Doelstelling

Tekst overgenomen uit de statuten:

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, kantoor Haarlem, onder nummer 3469850. De stichting draagt de naam STICHTING KICOBA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Beverwijk.

De stichting heeft ten doel:
– (in)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, waar ook ter wereld, op het gebied van gezondheidszorg en scholing, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, politieke overtuiging of geslacht.
Indirecte ondersteuning aan projecten verloopt alleen via organisaties met het Centraal Bureau Fondsen keur.
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie.