Beleidsplan

INLEIDING
Stichting Kicoba is in 2002 door Corrie Baas, vlak voor haar overlijden, opgericht. Corrie Baas heeft in haar testament bepaald, dat het door haar gespaarde geld ingezet zal worden voor kansarme kinderen om hen een beter leven te geven. In de statuten van de stichting is haar wens als volgt vastgelegd.

De stichting heeft tot doel:

  1. (In)direct ondersteunen van kleinschalige projecten voor hulp aan kinderen, waar ook ter wereld, op het gebied van gezondheidszorg en scholing, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, politieke overtuiging of geslacht.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ORGANISATIESTRUCTUUR
In de statuten is vastgelegd dat het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. Het aantal leden kan het bestuur met algemene stemmen verhogen. Het bestuur bestaat uit:

  • Secretaris: Magda Buijs
  • Financiële zaken / voorzitter: Gerard Vente
  • PR: Ella Vos
  • PR: Jan van der Hoek

Het bestuur komt minimaal 3 keer per jaar bijeen. Van de bijeenkomsten worden notulen gemaakt. Besluitvorming is bij meerderheid van stemmen. Er wordt naar gestreefd om voorstellen met algemene stemmen te bekrachtigen.

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten krijgt het bestuur wel vergoed. Tot op heden is die vergoeding door de bestuursleden elk jaar teruggestort.

FINANCIEN EN BEHEER
De nalatenschap van Corrie Baas is het basisvermogen van de stichting. Het beleid van de stichting is er op gericht, dat het rendement van dit basisvermogen, op kasbasis volgens de intern vastgestelde rekenregels, besteed wordt aan projecten. Dit vermogen is in overleg met de Rabobank neutraal belegd. Het is niet ons doel om dit basisvermogen te verhogen. Tevens worden er geen verplichtingen aangegaan die het rendement te boven gaan. Stelregel is dat gerealiseerd rendement in enig jaar, het jaar daarop wordt uitgegeven.

Naast het rendement uit vermogen heeft de stichting inkomen uit donaties van particulieren en subsidies van andere instanties. De besteding van dit geld wordt door het bestuur bepaald, tenzij de gever een specifiek doel heeft aangegeven.

Kicoba zal de bestaande contacten met geldverstrekkers blijven onderhouden. De stichting treedt regelmatig naar buiten via elektronische nieuwsbrieven (e-mailvolgers), Facebook, platform HKV= Heemskerk Kijkt Verder, de plaatselijke media en de site. Deze activiteiten wil het bestuur blijven voortzetten.

Verantwoording over bestede gelden en informatie over de lopende projecten zijn te vinden op deze site.

UITGANGSPUNTEN VOOR ONDERSTEUNING PROJECTEN
Stichting Kicoba verwezenlijkt haar doelstellingen op twee manieren. Door het geven van directe steun en indirecte steun aan projecten. Bij directe steun wordt door Kicoba rechtstreeks geld overgemaakt naar de eindgebruiker. Bij indirecte steun gaat het geld via een erkende organisatie naar de eindgebruiker.

Aan het geven van steun zijn voorwaarden verbonden.

  1. De ontvanger moet erkend zijn door het hebben van een ANBI-status of CBF keur.
  2. De ontvanger moet van te voren duidelijk verwoorden waaraan de steun wordt besteed.
  3. De ontvanger moet achteraf rekenschap geven van de besteding. Als het project langdurig is moet ook tussentijds rekenschap gegeven worden.
  4. Bij directe steun wil het bestuur ook ter plekke aanspreekpersonen hebben.

Projecten moeten niet alleen afhankelijk zijn van steun van Kicoba. Financiering door andere partijen en werken naar zelfredzaamheid, wegen bij de beoordeling van het bestuur mee. Bestaande projectcontacten worden door het bestuur gewaardeerd. Door hen aangedragen vervolgprojecten krijgen van het bestuur voorrang boven andere aanvragen. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor ad hoc aanvragen waar het bestuur gedurende de loop van het jaar een bestemming voor kiest.

PROJECTEN

Project Catch, bij East London in Zuid- Afrika, biedt dagelijks naschoolse activiteiten en voorlichting aan kinderen uit het township Mzamomhle. Binnen dit project steunt Kicoba een crisisopvang voor kinderen in nood. Kicoba heeft ter plekke een aantal goede contactpersonen. Het contact wordt onderhouden via e-mail en een regelmatig bezoek vanuit Nederland.

Het beleid van het bestuur is om diverse deelprojecten van Catch te blijven steunen en uit te breiden. Dit houdt o.a. in: steun aan meerdere weeskinderen, die op het terrein van Catch of bij care- mothers in het township verblijven, en aanschaf van schooluniformen. Het voornemen is om het merendeel van het budget hieraan te besteden.

Stichting s2t (stichting thuis en toekomst)
Via deze stichting ondersteunt Kicoba een scholingsproject in Sri Lanka, gericht op meisjes uit kansarme gezinnen. Voor 2015 zijn nieuwe afspraken gemaakt om 30 meisjes met hun scholing te ondersteunen.

Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor ad hoc aanvragen waar het bestuur gedurende de loop van het jaar een bestemming voor kiest.